Privacyverklaring

Deze verklaring is van kracht vanaf 25-05-2018.

Inleiding

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en stelden daarom deze Privacyverklaring op. Met deze verklaring willen we omschrijven hoe de Cave Experience persoonsgegevens verzamelt en gebruikt.

Tenzij anders bepaald, is de Cave Experience de dataverwerker van de persoonsgegevens die krachtens onderhavige verklaring verzameld worden. Een dataverwerker is een persoon die gegevens verwerkt uit naam van de bezoeker. Het beheer van dergelijke dataverwerking is wettelijk beschermd door het gegevensverwerkingscontract gesloten tussen Syx Automations en de Cave Experience.

Ongeacht welke persoonsgegevens we verwerken of wanneer en hoe we uw persoonsgegevens verwerken, zullen we altijd volgende principes respecteren:

 • Persoonsgegevens moeten eerlijk en conform de wet verwerkt worden;
 • Persoonsgegevens mogen enkel verwerkt worden voor specifieke doeleinden en voor niets anders:
 • Persoonsgegevens moeten voldoende, relevant en niet excessief zijn;
 • Persoonsgegevens moeten correct en up-to-date zijn;
 • Persoonsgegevens mogen niet langer bijgehouden worden dan nodig;
 • Persoonsgegevens moeten verwerkt worden conform de individuele rechten;
 • Persoonsgegevens moeten beveiligd bijgehouden worden;

 

Hoe ontvangen & verwerken we uw informatie?

We verzamelen informatie over u vanuit verschillende bronnen, waaronder:

 • informatie die we rechtstreeks verzamelen via uw bezoek aan de Gemeentegrot.
 • informatie die we verzamelen over u wanneer u onze website en social media pagina’s bezoekt of gebruikmaakt van onze diensten.

 

Welke gegevens verzamelen we?

We kunnen de volgende persoonlijke informatie verzamelen:

 • Contactinformatie zoals naam, voornaam, geslacht, adres, geboortedatum, telefoonnummer en émailadres wanneer die door u verstrekt worden en u hiervoor goedkeuring aan ons heeft verleend.
 • Andere bezoekersgerelateerde informatie kan verzameld worden voor specifiek gebruik in ons sport- en recreatiecentrum
  als abonnementen aangekocht worden;
 • bij aankoop van tickets of producten;
 • inschrijvingshistoriek voor lessen of activiteiten wanneer u zich inschrijft voor lessen, sportactiviteiten of andere evenementen;
 • bezoekinformatie, wanneer u uw ticket, abonnement scant om toegang te krijgen tot de locatie;
  tijd & aanwezigheidsinformatie;
 • toegangsinformatie, de tijd waarop u een bepaalde infrastructuur, ruimte bezocht;

 

Waarom hebben we uw gegevens nodig?

We gebruiken de gegevens die we verzamelen,

 • om end-to-end vrijetijdsdiensten te leveren aan bezoekers, om te begrijpen wie de bezoeker is en of hij/zij toegang heeft tot een bepaalde ruimte of evenement;
  om meer gepersonaliseerde bezoekerservaringen mogelijk te maken, gebaseerd op persoonlijke voorkeuren of acties uit het verleden;
 • om communicatie te versturen, bv. marketingcampagnes, promoties, herinneringen voor verlopen abonnementen;
 • om statistische informatie te verzamelen voor anonieme bezoekersanalyse, bv. om inzicht te krijgen in de demografische verdeling van bezoekers.
 • Persoonlijke gegevens kunnen weliswaar enkel verwerkt worden voor wettelijke doeleinden.

We gebruiken en delen uw persoonsgegevens met uw goedkeuring. Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw goedkeuring, hebt u steeds het recht deze goedkeuring terug in te trekken. Als u dit wenst, gelieve ons te contacteren.

Met wie delen we persoonlijke informatie?

Alle persoonlijke gegevens die verwerkt worden door onze softwareproducten worden opgeslagen in onze productdatabases, en zijn enkel toegankelijk voor het gemachtigd personeel en voor gemachtigd personeel voor dienstverlening en onderhoud.

Bezoekers kunnen een verzoek indienen bij de Cave Experience om persoonsgegevens uit te wisselen met andere systemen via een bestand of webservices. Voorbeelden van dergelijke integraties zijn:

Een CRM-systeem, dat alle bezoekersinformatie beheert;
Een marketing- of mailingsysteem om bezoekers te informeren over promoties of om hen te overhalen terug te komen;
Facturatiesystemen om facturen te versturen voor betaling.
In dit geval is het gebruik van uw persoonlijke gegevens steeds wettelijk beschermd. U bepaalt hoe persoonlijke gegevens wel of niet gebruikt mogen worden, rekening houdend met de naleving van de AVG wetgeving.

Waar worden uw gegevens verwerkt en opgeslagen?

Persoonsgegevens die door ons verzameld worden, kunnen opgeslagen en verwerkt worden in ons datacenter.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We houden uw gegevens zo lang als nodig is voor de uitvoering van de doeleinden beschreven in onderhavige verklaring. We zullen uw gegevens bijhouden en gebruiken in zover we die nodig hebben om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Uw persoonlijke informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en we hebben de nodige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen. We hanteren redelijke materiële, administratieve en technische maatregelen die ons helpen uw persoonlijke informatie te beschermen tegen onrechtmatige toegang, onrechtmatig gebruik en onthulling.

Wat zijn uw rechten?

We voldoen aan de Europese en nationale wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens die van toepassing is in Nederland en die volgende rechten omvat:

Indien de verwerking van persoonsgegevens berust op uw toestemming, heeft u het recht om eender wanneer uw toestemming terug in te trekken voor toekomstige verwerking.

 • U heeft het recht om toegang tot en correctie van uw persoonsgegevens te vragen.
 • U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, inclusief het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing;
 • U heeft het recht om de verwerking te beperken;
 • U heeft het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit;
 • U heeft het recht om verwijdering van uw gegevens te vragen, ook gekend als ‘het recht om vergeten te worden’.

Het algemene principe dat dit recht ondersteunt, is het u mogelijk te maken uw persoonsgegevens te laten verwijderen, op voorwaarde dat er geen dwingende reden is voor de verdere verwerking ervan.

Vragen of klachten

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, over de uitoefening van uw rechten of over ons privacybeleid, kunt u ons steeds contacteren via info@gemeentegrot.nl.

Indien ons antwoord u niet bevalt of als u ervan overtuigd bent dat wij uw persoonsgegevens niet verwerken in overeenkomst met de toepasbare wet, kunt u een klacht indienen bij AP (Autoriteit Persoonsgegevens).
Hoe gaan we om met updates van deze verklaring?

We kunnen onderhavige verklaring steeds naar eigen goedvinden wijzigen of aanvullen. We raden u dan ook aan deze verklaring nu en dan opnieuw te raadplegen om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonlijke gegevens beschermen.